Kvalitet och hållbarhet.

Trygghet för hela ekosystemet.

Kvalitetssäkring & kunskap

Vårt uppdrag ställer höga krav på kvalitet, säkerhet, effektivitet och beredskap. Alla delar är lika viktiga för att säkerställa läkemedelsförsörjningen till patienter, i alla lägen. Varorna vi hanterar kan delvis vara känsliga vid förvaring och transport. De kan även behöva gå via obruten kylkedja för att inte påverkas negativt. Därför genomför vi regelbundna kvalitetsinspektioner – både tillsammans med våra kunder och i samarbete med Läkemedelsverket. För varje ny inspektion strävar vi efter att växa och förbättras i vårt arbete.

Vi driver även ett kvalitetsnärverk där deltagarna kommer från både läkemedelsindustrin och apotek. Nätverket träffas ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter. Dessutom kan våra kvalitetsexperter erbjuda individuellt stöd såväl som utbildning inom GDP (Good Distribution Practice). På uppdrag av Läkemedelsakademin medverkar Tamro även i utbildningsinsatser för att främja branschen, som exempelvis ”GDP i praktiken”.

Vår kvalitetspolicy

Tamro bidrar till hälsa genom en trygg försörjning av läkemedel, hälsoprodukter och relaterade tjänster på ett ansvarsfullt, proaktivt och respektfullt sätt:

 • I samverkan skapar vi tjänster som motsvarar kundens förväntningar.
 • Genom kompetensutveckling och målstyrning stärker vi vårt kvalitetsarbete, våra medarbetare och deras engagemang.
 • Vi värderar, förbättrar och utvecklar våra processer och vårt ledningssystem kontinuerligt.
 • Vi följer de regelverk och myndighetskrav som vår verksamhet omfattas av.
Läs mer Visa mindre

Vår hållbarhetsrapport

Varje år publicerar vi på Tamro en hållbarhetsrapport där du kan läsa om att vi tar vårt miljöansvar och hur vi gör för att bidra till ett hållbart samhälle. Där kan du bland annat läsa att:

 • Vi mäter våra fordons bränsleförbrukning och strävar efter att köra med förnybart bränsle så ofta det går.
 • Ca 78 % av vårt avfall återvinns och 15 % bränns för energiåtervinning.
 • Sedan 2014 använder Tamro 100 % förnybar energi i alla våra anläggningar.

• Läs hela Hållbarhetsrapport 2018 från Tamro
• 
Läs hela Sustainability Report från PHOENIX Group

Vår miljöpolicy

Tamro bidrar till hälsa genom en trygg försörjning av läkemedel, hälsoprodukter och relaterade tjänster på ett ansvarfullt, proaktivt och respektfullt sätt.

Miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete genom att:

 • Öka företagets kunskaper och medarbetarnas förståelse för vårt hållbarhetsarbete.
 • Ta hänsyn till miljöaspekterna i alla våra processer, tjänster och förbättringsarbeten.
 • Följa gällande lagar och förordningar avseende miljö.

Tamro ska minska negativ miljöpåverkan från verksamheten genom att:

 • Samverka med och ställa krav på våra transportörer för logistiklösningar som ger ett minskat koldioxidavtryck.
 • Aktivt söka effektiva metoder för en lägre energiförbrukning.
 • Källsortera vårt avfall för att möjliggöra så mycket återanvändning och återvinning som möjligt. 
Läs mer Visa mindre

Tillstånd och certifieringar

På Tamro följer vi GDP (Good Distribution Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice) såväl som PHOENIX efterlevandsprogram inom antikorruption, konkurrens och uppförande. Fördjupa dig i både de övergripande och ortsspecifika tillstånd och certifieringar som vi har tilldelats – som spelar en avgörande roll i vår verksamhet. 

Läs mer Visa mindre